Bộ Tài chính thu hồi 641 cơ sở nhà, đất công

Một số trường hợp bố trí làm nhà ở khuôn viên trụ sở, hoặc không có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn chưa trả lại nhà nước…

Bộ Tài chính đã áp dụng thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê, cho vay, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối có hơn 100 cơ sở nhà, đất.

Đây là tài liệu do ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đưa ra khi trả lời báo chí xoay quanh công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đây, phân tách về quá trình thực hiện công tác này, ông Thắng cho biết, về căn bản 1 vài cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, công năng của tài sản.

“Tuy nhiên, 1 số trường hợp còn bố trí làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở, cho thuê, cho vay không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng nhưng chưa trả lại nhà nước”, ông Thắng nói.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản cũng cho biết thêm, qua kết quả sắp xếp nhà, đất, bao gồm cả đất của 1 vài công ty nhà nước, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển giao cho địa phương 621 cơ sở nhà, đất; thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê, cho vay, liên doanh, liên kết không đúng quy định trên 100 cơ sở nhà, đất.

“Qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của 1 vài cơ quan công dụng thời gian vừa qua đã phát hiện 1 số trường hợp chọn lọc phân phối, mua phân phối tài sản chưa đúng thẩm quyền, hình thức xử lý, việc xác định giá phân phối chưa thích hợp có quy định, gây thất thoát, lãng phí.

Nguyên nhân của hiện trạng này chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện của 1 vài cơ quan, đơn vị có tài sản và 1 vài cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá mua phân phối quyền sử dụng đất”, ông Thắng phân tách.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đất đai là 1 loại tài sản công, tuy nhiên Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 chỉ điều chỉnh các qui định chung trong quản lý, khai thác nguồn lực tài chính đối có đất đai và Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Chính phủ thi công 1 vài văn bản quy định về chính sách phân phối hàng tài chính đối có đất đai như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 1 vài khoản thuế, phí, lệ phí về đất đai.

Còn 1 vài nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện 1 vài quyền mua phân phối, chuyển đổi, góp vốn, thế chấp… thuộc trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, 1 vài tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Riêng đối có nhà, đất ở khu vực hành chính sự nghiệp, là cơ sở vật chất được sử dụng cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Do vậy, các tài sản này được quản lý theo nguyên tắc, định mức, công năng, mục đích sử dụng.

“Tuy nhiên, do 1 vài nhân tố lịch sử và sự 1 vàih tân về công dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trong quá trình sử dụng đã dẫn đến 1 vài trường hợp thừa, thiếu, không còn nhu cầu sử dụng. Khi đây, tài sản sẽ được xử lý theo 1 vài hình thức thu hồi, điều chuyển, phân phối”, ông Trần Đức Thắng đánh giá.

Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới hiệu quả hơn, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho rằng, cần thi công hệ thống chuyển nhượng điện tử về tài sản công để thực hiện 1 vài chuyển nhượng xử lý tài sản qua hệ thống này; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh 1 vài hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải được thực hiện ngay từ 1 vài khâu để phòng ngừa sai phạm; tăng cường Bên cạnh đây công tác giám sát của cùng đồng…

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN