2 trường hợp Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo chọn lọc, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm trong những trường hợp sau:

Đấu giá để giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối có những thửa đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá) dưới 30 tỷ đồng cho những khu đất UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tổ chức thực hiện.

Đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư hoặc những khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện.

Thời gian ủy quyền hai năm (02 năm) kể từ ngày ký. Trong thời gian thực hiện ủy quyền nếu chính sách bán hàng nhữngh tân, Sở Tài chính đề xuất báo cáo UBND Thành phố để điều chỉnh cho thích hợp.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn