Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 26/10/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số loại ở trong bài viết về quản lý chất lượng và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Theo đó, Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số loại ở trong bài viết về quản lý chất lượng và bảo dưỡng công trình xây dựng tiến hành với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của CDT tư; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa CDT tư với tổng thầu EPC; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp tiến hành đầu tư theo hình thức đối tác công tư; …

Giám sát thi công độc lập, chặt chẽ

Theo quy định của Thông tư, CDT tư, tổng thầu EPC tự đơn giản hoặc thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định đơn giản giám sát một, một số loại hoặc tất cả các ở trong bài viết quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp CDT tư, tổng thầu EPC tự đơn giản đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì CDT tư, tổng thầu EPC phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, việc giám sát thi công xây dựng có thể do một cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng đơn giản đối với các công trình có quy mô công trình xây dựng cấp IV; công trình thuộc dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc công trình thuộc dự án có sự tham gia của cộng đồng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; công trình thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm CDT tư.

Khi CDT tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoặc tất cả công trình xây dựng đưa vào sử dụng thì tổ chức, cá nhân đơn giản giám sát thi công xây dựng phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những ở trong bài viết trong báo cáo.

Công trình phải có nhật ký thi công xây dựng

Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc tất cả công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ đơn giản.

Ngoài ra, CDT tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và ở trong bài viết của nhật ký thi công xây dựng làm hạ tầng cơ sở đơn giản trước khi thi công xây dựng công trình.

Nội dung nhật ký thi công xây dựng thể hiện được diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các tin tức liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để đơn giản thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu cuộc sống trên công trường; mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và cách thức khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có) và những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan cũng đều được ghi nhận trong nhật ký thi công xây dựng công trình.

Trường hợp CDT tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Đặc biệt, Thông tư 26 còn quy định rõ trách nhiệm bảo dưỡng công trình xây dựng đối với công trình có một chủ sở hữu nhà nước thì tổ chức, cá nhân được nhà nước giao quản lý, khai thác công trình có trách nhiệm bảo dưỡng công trình. Riêng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, CDT tư công trình có trách nhiệm bảo dưỡng công trình cho đến khi bàn giao cho nhà nước quản lý. Đối với công trình đầu tư theo hình thức BOT, người đại diện theo pháp luật của công ty dự án chịu trách nhiệm bảo dưỡng công trình trong thời gian khai thác kinh doanh quy định trong hợp đồng dự án.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình khi giao cho tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng công trình phải thỏa thuận với tổ chức, cá nhân này về trách nhiệm bảo dưỡng công trình. Trường hợp công trình đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thì CDT tư có trách nhiệm tổ chức bảo dưỡng công trình. Đối với công trình chưa xác định chủ sở hữu thì người đang khai thác, sử dụng công trình có trách nhiệm bảo dưỡng công trình.

Nhận định về tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng và bảo dưỡng công trình xây dựng khi Thông tư 26/2016/TT-BXD được ban hành, nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định tích cực. Theo đó, Thông tư mới ra đời sẽ là “hàng rào”, góp phần giảm bớt các công trình có biểu hiện kém chất lượng, được thi công xây dựng gây tốn kém, lãng phí đang diễn ra khá phổ biến ở các công trình xây dựng như: chung cư, công trình công cộng, trường học… khiến người dân lo lắng và bức xúc. Thậm chí còn diễn ra tình trạng nhiều công trình không tiến hành bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng không đúng định kỳ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ việc để xảy ra các sự cố công trình, chất lượng công trình yếu kém thì các bên liên quan đều phải chịu trách nhiệm, như vậy lỗi ở đâu, khâu nào được xác định một cách rõ ràng, chính xác. Có như vậy mới giải quyết tốt bài toán về nâng cao chất lượng công trình xây dựng, giảm bớt các vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người và vật chất như đã từng xảy ra nhiều lần, cung cấp yêu cầu, đòi hỏi mới của thực tiễn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số loại ở trong bài viết về bảo dưỡng công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số loại ở trong bài viết về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số loại điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 26/2016/TT-BXD.