Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC giải đáp 1 số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thông tư quy định rõ tiêu chuẩn tiến hành miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đây, dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gắn có việc cho thuê đất mới tiến hành trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê lần đầu trên qui mô đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức, cá nhân được Ban quản lý Khu kinh tế cho thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm sau khi làm một vài thủ tục để được miễn, giảm. Cụ thể, trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm nhưng không làm thủ tục để được miễn, giảm thì phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm thì dao động thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định ở Nghị định số 35/2017/NĐ-CP thì không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm thì chỉ được miễn, giảm cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

QOV.VN – Theo Đầu tư Bất động sản

Bạn đang xem chuyên mục Chinh sach quy hoach Bat Dong San ở QOV.VN