Trà Vinh: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc

Về việc góp ý hai Đồ án Quy hoạch phân khu thi công Khu công nghiệp (KCN) Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3055 /BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Trà Vinh.

Ảnh minh họa

Theo đây, về cơ sở pháp lý, hồ sơ quy hoạch và trình tự lập Đồ án: Nội dung Đồ án quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 đã định hướng, xác định việc hình thành KCN Ngũ Lạc (diện tích dao động 936ha) và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc (diện tích dao động 305 ha). Việc UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tổ chức lập 1 vài Quy hoạch phân khu thi công KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc là thích hợp và cụ thể hóa Quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hồ sơ 1 vài đồ án Quy hoạch phân khu thi công mật độ 1/2000 KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc bao gồm thuyết minh tổng hợp, hệ thống 1 vài bản vẽ và 1 vài văn bản khác liên quan, tuân thủ theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch thi công vùng, quy hoạch thành thị và quy hoạch thi công khu tính năng đặc biệt.

Trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch, 1 vài đồ án đã thực hiện việc lấy ý kiến của 1 vài tổ chức và đại diện cùng đồng dân cư có liên quan theo quy định ở Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số nội dung về quy hoạch thi công; Đồ án đã được Sở Xây dựng thẩm định, có báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản và đâyng dấu xác nhận hồ sơ thẩm định trước khi UBND tỉnh Trà Vinh gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Về nội dung 1 vài đồ án cần bổ sung, làm rõ: Đối có Đồ án Quy hoạch phân khu thi công mật độ 1/2000 KCN Ngũ Lạc: Bổ sung nội dung phân tách tình trạng về tình hình ngập (thời gian, mức độ ngập…) đối có khu vực lập quy hoạch, độc đáo 1 vài khu vực dọc theo 1 vài sông, kênh đã đi vào hoạt động đã có tình trạng ngập do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phân tích cụ thể hơn về tình trạng cao độ nền và thoát nước mặt ở khu vực trong bối cảnh hiện tượng triều cường có biên độ cao; độc đáo, cần xác định các tác động, đề xuất phương pháp xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thoát úng ở khu vực dân cư kế bên khi đồ án xác định chiều cao san lấp tối đa 2,25m so có cao độ tình trạng ở KCN Ngũ Lạc.

Bổ sung luận cứ để xác định đúng tính chất, tính năng của KCN Ngũ Lạc; đề xuất cụ thể 1 vài loại hình sản xuất công nghiệp, làm cơ sở tính toán, xác định diện tích hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn 1 vài đề nghị về quản lý triển khai thực hiện ở các bước thứ hai.

Cần phân tách, xác định rõ hơn về nguồn nước khai thác cung cấp cho hoạt động của KCN Ngũ Lạc; mốc thời gian của GĐ đầu sử dụng nguồn nước ngầm; bổ sung nội dung phân tách khả năng cung cấp của nguồn nước ngầm như được đề xuất trong đồ án.

Lưu ý khi triển khai 1 vài bước thứ hai, cần tính toán, chọn lọc 1 vài chỉ tiêu quy hoạch đối có từng lô đất thi công nhà máy, xí nghiệp chắc chắn tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCXDVN 01:2008) về quy hoạch thi công.

Đối có Đồ án Quy hoạch phân khu thi công mật độ 1/2000 Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc: Bổ sung nội dung phân tách tình trạng về tình hình ngập (thời gian, mức độ ngập…) đối có khu vực lập quy hoạch phân khu thi công Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, độc đáo 1 vài khu vực dọc theo 1 vài sông, kênh đã đi vào hoạt động đã có tình trạng ngập do hiện tượng triều cường biên độ cao và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phân tích rõ hơn về tình trạng cao độ nền và thoát nước mặt trong điều kiện khu vực lập quy hoạch liền kề có kênh Trà Vinh và hiện tượng triều cường có biên độ cao; độc đáo, cần đề xuất phương án chọn lọc chiều cao san lấp theo từng khu vực cụ thể tùy theo cao độ tình trạng (thay đổi rất lớn từ -3,88m đến +3,05m) nhằm chắc chắn cao độ kiến trúc thích hợp có quy hoạch chung thi công đã được phê duyệt, cung cấp được 1 vài đề nghị khai thác hoạt động trong tương lai của khu dịch vụ công nghiệp và hạn chế ảnh hưởng đến việc tiêu thoát úng ở 1 vài khu vực kế bên.

Khi triển khai 1 vài bước thứ hai, cần phải tính toán, chọn lọc 1 vài chỉ tiêu đối có từng lô đất dự án thích hợp có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCXDVN 01:2008) về quy hoạch thi công.

Một số ý kiến khác: Cần thuyết minh rõ về kết nối giữa KCN Ngũ Lạc, Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc có 1 vài khu vực đã đi vào hoạt động huyện Duyên Hải và 1 vài khu vực tính năng khác của Khu kinh tế Định An, chắc chắn việc đầu tư thi công và phát triển ở Khu kinh tế Định An gắn có sự phát triển đồng bộ của huyện Duyên Hải và toàn tỉnh Trà Vinh.

Phân tích, phân tách cụ thể mức độ của nguồn phát thải ô nhiễm từ 1 vài hoạt động sản xuất, dịch vụ trong khu vực quy hoạch đến 1 vài khu tính năng kế bên, độc đáo ở khu vực dân cư đã đi vào hoạt động phía Bắc và kênh Trà Vinh là tuyến giao thông thủy tiếp cận từ phía Đông vào vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đề nghị rà soát 1 vài bản đồ tình trạng, chắc chắn thích hợp có quy định hiện hành và bổ sung cao độ nền (Bản đồ địa hình), trên cơ sở đây phân tách phân tách về quỹ đất thi công của khu vực lập quy hoạch.

Sau khi phê duyệt 1 vài Đồ án Quy hoạch phân khu thi công KCN Ngũ Lạc và Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu kinh tế Định An, đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh gửi chọn lọc phê duyệt đồ án và đĩa CD sao lưu tất cả hồ sơ đã duyệt về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định ở Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 1 số nội dung về quy hoạch thi công.

QOV.VN theo Báo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Chinh sach quy hoach Bat Dong San ở QOV.VN