19 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

FPT, NBC, QCG, PJT, VC7, CSV, PDB, SMA, HJS, NBW, PMB, STP, HLD, HLC, TPC, NTP, NHC, HTI, và HBC thông báo chốt danhh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền…

FPT, NBC, QCG, PJT, VC7, CSV, PDB, SMA, HJS, NBW, PMB, STP, HLD, HLC, TPC, NTP, NHC, HTI và HBC thông báo chốt danhh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 có mật độ 6,4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 640 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu các con phố thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền có mật độ 22%/cp (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2018.

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) cổ tức năm 2016 bằng tiền có mật độ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2018.

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền có mật độ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã NBW-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 có mật độ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 20/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc (mã PMB-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền có mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 12/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền có mật độ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin (mã HLC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mật độ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) chia cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền có mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền có mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2018.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN