Chuẩn mực Basel II và tiến trình xây một ngành ngân hàng lành mạnh

Bắt nhịp với xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành tiến hành Basel II đối với hệ thống bank thương mại từ năm 2014…

Bắt nhịp với xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành tiến hành Basel II đối với hệ thống bank thương mại từ năm 2014 và bắt đầu công đoạn thi công một ngành bank Việt Nam lành mạnh.

Giúp tái cấu trúc ngành bank, giảm số lượng bank yếu kém, nâng cao năng lực của các bank thương mại đặc trưng là về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, hệ số an ninh vốn và năng lực quản trị.

Sau khi đã phân tích được năng lực thực tại của các bank Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã chọn lọc chọn 10 bank để thí điểm quy tắc tính toán vốn theo biện pháp tiêu chuẩn của Basel II.

Chủ động tiến hành, thực hiện, triển khai Basel II theo biện pháp tiêu chuẩn đến năm 2018 đã có bank thành công trong việc đã đi vào hoạt động triển khai. Đây cũng chính là những bank đi đầu trong quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt động, với chất lượng tài sản danh tiếng, không còn dư nợ trái phiếu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), các hệ số an ninh và thanh khoản lành mạnh, hệ số sinh lời thuộc nhóm cao nhất ngành và đang tăng trưởng rất năng động.

Để triển khai đề án Basel II, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 41/2016/TT-Ngân hàng Nhà nước quy định mật độ an ninh vốn đối với tổ chức tín dụng (biện pháp tiêu chuẩn của Basel II) và thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của bank thương mại nhằm tạo khung pháp lý để các bank thực hiện trụ cột 1, trụ cột 2 và trụ cột 3 của Basel II.

Pillar I đề nghị các bank phải duy trì mật độ vốn tự có tối thiểu 8% bao gồm tính vốn đề nghị cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã định hướng các bank thi công các chiến lược kinh doanh thích hợp với năng lực huy động vốn tự có thông qua việc phân loại các phân khúc quý khách và sản phẩm dịch vụ theo các mức độ rủi ro khác nhau.

Ngoài Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về cách tính toán vốn đề nghị theo biện pháp tiêu chuẩn, Ngân hàng Nhà nước đã xác định công đoạn ban hành thông tư chỉ dẫn về việc triển khai tính toán Tỷ lệ an ninh vốn theo biện pháp xếp hạng nội bộ (Internal rating base), trước mắt là biện pháp xếp hạng tín dụng nội bộ căn bản (FIRB), chuẩn bị sẽ lấy chủ kiến tổ chức tín dụng trong năm 2019.

Với những bank có mức độ rủi ro thấp thì sẽ có thể được hưởng lợi thông qua việc xác định vốn tự có ở mức độ thấp hơn.

Trụ cột II của Basel II bao gồm rất nhiều nội dung định tính và định lượng, tóm tắt thành 2 cấu đa số: (1) Các quy tắc cơ quan quản lý đề nghị đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của bank; (2) Đánh giá mức độ đủ vốn của từng bank.

Hướng dẫn triển khai các nội dung này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN, trong đó có một số thay đổi lớn

Đối với các chỉ tiêu định tính, cơ quan quản lý chỉ ban hành các nguyên tắc và để bank tự lượng hóa thành các chỉ tiêu nội bộ thích hợp với trình độ cách tân và phát triển và khẩu vị rủi ro của từng bank.

Đối với các chỉ tiêu định lượng quy định tại trụ cột 2, Ngân hàng Nhà nước cũng để mở hướng tiếp cận cho các Ngân hàng tự quyết thích hợp với trình độ cách tân và phát triển của từng bank. Tuy nhiên, bank thương mại có thể chọn lọc tiến hành cùng biện pháp tính toán vốn cho các loại rủi ro được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN hoặc tiếp cận theo biện pháp riêng của bank.

Toàn bộ các bước triển khai trụ cột II Basel 2 tại bank thương mại sẽ được Ngân hàng Nhà nước thực hiện thẩm định và phân tích lại.

Trụ cột III nhằm mục đích tăng trưởng kỷ luật thị trường thông qua tăng trưởng công khai tin tức của các bank.

Tại Thông tư 41, Ngân hàng Nhà nước đã quy định các đề nghị về nội dung và bề ngoài mở bán tin tức chắc chắn tính công khai và tiếp cận tiện lợi cho các cá nhân, tổ chức có lợi ích liên quan.

Nội dung mở bán tin tức gồm cả nội dung định tính và định lượng, từ tin tức về cơ cấu vốn, mức độ đầy đủ về vốn đến những tin tức liên quan đến mức độ nhạy cảm của bank với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và quy trình phân tích của bank đối với từng loại rủi ro này.

Ban hành các thông tư chỉ dẫn triển khai Basel II là định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro và quy tắc an ninh trong hoạt động bank theo thông lệ quốc tế.

Điều này tạo ra nền móng giúp các bank Việt Nam tiếp cận với thị trường vốn quốc tế một cách tiện lợi, với giá thành thấp và tăng mức độ tin cậy của các định chế tài chính toàn cầu, các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế khác đối với Việt Nam.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339