Hà Nội sắp đấu giá đất cả nghìn dự án, thu về gần 40 nghìn tỷ đồng

QOV.VN – Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong 3 năm từ 2018-2020 là hơn 1.700 dự án, tổng quy mô là hơn 670 ha đất. Tổng số tiền dự trù thu về dao động gần 40 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền dự trù thu về từ đấu giá đất của Hà Nội dao động gần 40 nghìn tỷ đồng.
Tổng số tiền dự trù thu về từ đấu giá đất của Hà Nội dao động gần 40 nghìn tỷ đồng.

Mới đây, UBND đô thị Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và GĐ 2018 – 2020 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 1.700 dự án, tổng quy mô là hơn 670 ha đất. Tổng số tiền dự trù thu về dao động gần 40 nghìn tỷ đồng.

Trong đây, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng quy mô đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 193,41ha; dự trù kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng.

Trong số những dự án nói trên, đấu giá những dự án thuộc Thành phố quản lý là 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, có quy mô đấu giá trong năm 2018: 75,96 ha; dự trù thu trong năm 2018: 8.666,81 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), có quy mô đấu giá 117,45ha; dự trù thu trong năm 2018: 5.043,81 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật những dự án đấu giá năm 2018: 4.698,47 tỷ đồng, trong đây: Ngân sách cấp huyện: 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 2.953,12 tỷ đồng.

Còn kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 có tổng số dự án là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp). Tổng quy mô đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 197,02ha; dự trù kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng, trong đây:

Đấu giá những dự án thuộc Thành phố quản lý: 152 dự án (gồm có 150 dự án mới và 02 dự án chuyển tiếp), có quy mô đấu giá 116,18ha; dự trù thu trong năm 2019: 11.775,98 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 483 dự án (gồm có 468 dự án mới và 15 dự án chuyển tiếp), có quy mô đấu giá 80,84ha; dự trù thu trong năm 2019: 4.196,31 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật những dự án đấu giá năm 2019: 6.104,76 tỷ đồng, trong đây: Ngân sách cấp huyện: 2.824,48 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.280,27 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 là 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng quy mô đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 286,93ha; dự trù kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng, trong đây:

Đấu giá những dự án thuộc Thành phố quản lý: 166 dự án (gồm có 159 dự án mới và 07 dự án chuyển tiếp), có quy mô đấu giá 222,08ha; dự trù thu trong năm 2020: 20.340,91 tỷ đồng.

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 287 dự án (gồm có 236 dự án mới và 51 dự án chuyển tiếp), có quy mô đấu giá 64,85ha; dự trù thu trong năm 2020: 3.514,67 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật những dự án đấu giá năm 2020: 6.715,16 tỷ đồng, trong đây: Ngân sách cấp huyện: 2.959,2 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.755,96 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đề nghị những đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính những cấp.

Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng (để thực hiện GPMB và thi công hạ tầng kỹ thuật những dự án) từ ngân sách Thành phố (năm 2013 về trước) và từ Quỹ Đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay), phần còn lại nộp ngân sách những cấp theo mật độ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho những đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND TP để chỉ đạo.

UBND những quận, huyện, thị xã được giao thực hiện công tác dự trù đầu tu dự án đấu giá quyền sử dụng đất những khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung dự trù đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất những khu đất thích hợp quy hoạch.

Nguyễn Khánh

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN