HOSE loại bỏ cổ phiếu HAI, MCG thuộc VNSmallcap và VNAllshare

Như vậy trong chỉ số VNAllshare, có hai mã có tỷ trọng giới hạn mới là: VIC: 83,58% và VNM là 75,34%…

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra mắt trường hợp loại bỏ cổ phiếu HAI, MCG thuộc VNSmallcap và VNAllshare.

Theo đó, HOSE loại bỏ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI) do cổ phiếu này bị vào diện bị kiểm soát đặc trưng theo Thông báo số 1355/TB-SGDHCM ngày 09/11/2018 của HOSE.

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) do cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 1358/TB-SGDHCM ngày 09/11/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, kể từ ngày 16/11 tới.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 của cty có chủ kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là -168 tỷ đồng.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số. Như vậy trong chỉ số VNAllshare, có hai mã có tỷ trọng giới hạn (c%) mới là: VIC: 83,58% và VNM là 75,34%.

Trước đó, HOSE thông tin cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/10/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững để chính thức tiến hành từ ngày 22/10/2018 đến 25/1/2019.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339