Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt vi phạm tại Sabeco

Mang tiền đi đầu tư thua lỗ, chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng là một số vi phạm ở Sabeco mà Kiểm toán Nhà nước phát hiện…

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, một số vận hành liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2017, ở thời điểm 30/6/2017, lợi nhuận mà Sabeco chưa bán lũy kế trước 31/12/2016 là hơn 2.900 tỷ đồng chưa được chia cổ tức cho một số cổ đông.

Kết quả kiểm toán cho thấy, lợi nhuận sau bán ở thời điểm 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Sabeco đã bán tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý 1/2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của một số năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỷ đồng.

Căn cứ vào mật độ có vốn Nhà nước ở Sabeco vào thời điểm 31/12/2016 là 89,59%, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước hơn 2.400 tỷ đồng.

Đối có lợi nhuận còn lại chưa bán từ năm 2015 trở về trước, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước ở Sabeco đã có văn bản ngày 4/11/2016 gửi Bộ Công Thương, xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa có chủ trương bán khoản lợi nhuận này để chia cổ tức. Ngược lại, bộ này xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Với khoản lợi nhuận còn lại chưa bán của năm 2016, bộ phận đại diện vốn Nhà nước ở Sabeco chưa có đề xuất, Bộ Công Thương chưa có chủ trương bán tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương chọn lọc chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân ở Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước. Bộ phận đại diện vốn ở Sabeco cũng bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án bán tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016. Bởi theo Kiểm toán Nhà nước, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Sabeco đầu tư thua lỗ ở 10 công ty

Bên cạnh đây, kết quả kiểm toán cũng nêu rõ công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối có 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ, có số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư.

10 khoản đầu tư mà Sabeco phải trích lập dự phòng bao gồm đầu tư ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông có 154,1 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (126,789 tỷ đồng); Công ty PVI Sài Gòn (39,3 tỷ đồng); Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (33,7 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (gần 16 tỷ đồng); Quỹ đầu tư Việt Nam (24,8 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (23,938 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển không gian ngầm (1,7 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai (3,3 tỷ đồng).

Khoản đầu tư Sabeco mua trái phiếu Vinashin khiến Tổng công ty phải trích lập dự phòng hơn 20,8 tỷ đồng, bằng 100% giá trị đầu tư. Hay khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á khiến cổ đông không được giao dịch cổ phiếu.

Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco làm rõ lý do, tham khảo trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu ở 10 công ty kinh doanh thua lỗ nêu trên.

Liên quan đến chi thưởng cho ban lãnh đạo của Sabeco trong năm 2016, trong báo cáo cho thấy Sabeco chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng là hơn 12 tỷ đồng, bằng 20,3 tháng thu nhập thực hiện bình quân của người quản lý.

Kiểm toán nhấn mạnh mức tối đa mà công ty được thưởng theo quy định ở Nghị định 71 năm 2013 chỉ là 1,5 tháng thu nhập. Và mức thưởng Sabeco đã chi cao hơn mức khen thưởng mà Bộ Công Thương chấp thuận tới hơn 12,7 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ, tham khảo trách nhiệm đối có việc chi cho người quản lý trong năm 2015 ở công ty mẹ không hợp nguồn gốc có người lao động, và không chắc chắn quy định.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN