Nhà đất, ô tô công dư thừa sẽ được xử lý thế nào?

QOV.VN – Sẽ có 8 hình thức xử lý đối có nhà đất công như giữ lại tiếp tục sử dụng, thu hồi, điều chuyển, phân phối – giao dịch, chuyển mục đích sử dụng, giao về địa phương, tạm giữ lại, chuyển giao hoặc thực hiện theo hình thức hợp đồng thi công.

Lại thêm 1 Nghị định mới về quản lý tài sản công, trong đây có xe công

Lại thêm 1 Nghị định mới về quản lý tài sản công, trong đây có xe công

Trong trường hợp không sử dụng các hình thức trên địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp có thể đề xuất hình thức xử lý khác. Đó là các quy định mới trong Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Nghị định này quy định việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công, gồm: Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền có đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công ty đang quản lý, sử dụng (trừ nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận giao dịch hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty); xe xe 4 phân phốih; máy móc, thiết bị và tài sản công khác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định quy định rõ các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, gồm: Giữ lại tiếp tục sử dụng; Thu hồi; Điều chuyển; Bán tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; Sử dụng nhà, đất để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; Hình thức khác.

Trong đây, việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong 2 trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; Tạo nguồn vốn để đầu tư thi công, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất của công ty được thực hiện trong các trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; tạo nguồn vốn để đầu tư thi công, nâng cấp, cải tạo văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty…

Nghị định 167 cũng quy định rõ đối có trường hợp xử lý nhà, đất sử dụng không đúng quy định. Theo đây, đối có nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty phải thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích. Việc hỗ trợ đối có các hộ gia đình, cá nhân phải di dời (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty có trách nhiệm yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cơ cấp huyện) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp sử dụng tất cả cơ sở nhà, đất hoặc 1 phần cơ sở nhà, đất để cho vay, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức sử dụng khác không đúng quy định mà có thể tách phần qui mô sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì xử lý thu hồi theo quy định.

Trường hợp sử dụng 1 phần cơ sở nhà, đất để cho vay, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức khác không đúng quy định mà chẳng thể tách phần qui mô sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định. Sau khi chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định ở Nghị định này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty nộp tất cả số tiền thu được từ việc cho thuê, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết không đúng quy định vào ngân sách trung ương (đối có nhà, đất thuộc trung ương quản lý), vào ngân sách địa phương (đối có nhà, đất thuộc địa phương quản lý) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

H.Anh

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN