Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 24 tháng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra mắt dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch, quy định chi tiết 1 số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt, phân tách thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo đây, thời hạn thi công nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 6 tháng, đối có một số hợp phần quy hoạch không quá 3 tháng.

Thời hạn thi công nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 3 tháng, đối có một số hợp phần quy hoạch không quá 2 tháng.

Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 24 tháng. Thời hạn lập một số hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 12 tháng.

Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 18 tháng. Thời hạn lập một số hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh không quá 12 tháng.

Dự thảo cũng quy định về nội dung, biện pháp lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết, tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn của quy hoạch; phạm vi, ranh giới, thời kỳ quy hoạch; tiên đoán diện tích dân số; quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển quốc gia thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm; quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển từng hợp phần quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia; một số đề nghị về cơ sở dữ liệu lập quy hoạch, đánh giá phân tách tình trạng, tiên đoán và định hướng phát triển; dự toán giá thành lập quy hoạch…

Về nội dung, biện pháp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các nội dung: Dự báo xu thế biến động sử dụng đất; Yêu cầu về cơ sở dữ liệu đất đai, đánh giá phân tách tình trạng đất đai, tình trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng đất; đề nghị về xác định chỉ tiêu sử dụng đất đối có đất nông nghiệp, đất rừng, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng; phạm vi, ranh giới, thời kỳ quy hoạch; quan điểm, mục tiêu và định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm.

Đối có việc thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, dự thảo nêu rõ: Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và chỉ định cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch Hội đồng và một số thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Hội đồng gồm một số thành viên Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, đại diện cơ quan thường trực Hội đồng và 1 số chuyên gia về quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch trình Chính phủ hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các nội dung: Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch; một số đề nghị về nội dung, biện pháp lập quy hoạch; giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì lập quy hoạch và một số cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch; giá thành lập quy hoạch và giá thành lập từng hợp phần quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch và một số hợp phần quy hoạch….

Tìm hiểu thêm https://qov.vn