Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phố Phúc Yên được thành lập trên cơ sở tất cả 120,13 km2, 155.435 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập đô thị Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đây, thành lập phường Tiền Châu trên cơ sở tất cả 7,14 km2 qui mô môi trường xung quanh và 12.689 người của xã Tiền Châu. Địa giới hành chính phường Tiền Châu: Đông giáp những phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp đô thị Hà Nội; Bắc giáp phường Nam Viêm;

Thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở tất cả 5,88 km2 qui mô môi trường xung quanh và 8.489 người của xã Nam Viêm. Địa giới hành chính phường Nam Viêm: Đông giáp đô thị Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp những phường Trưng Nhị, Phúc Thắng, Tiền Châu; Bắc giáp xã Cao Minh và phường Xuân Hòa.

Thành lập đô thị Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở tất cả 120,13 km2 qui mô môi trường xung quanh và 155.435 người của thị xã Phúc Yên.

Địa giới hành chính đô thị Phúc Yên gồm Đông và Nam giáp đô thị Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thành lập 02 phường, đô thị Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường Đồng Xuân, Hùng Vương, Nam Viêm, Phúc Thắng, Tiền Châu, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Xuân Hòa và 02 xã Cao Minh, Ngọc Thanh;

Tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 02 đô thị; 137 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 15 phường và 12 thị trấn.

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và những cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy những cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định cuộc sống của Nhân dân địa phương bảo đảm đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2018./.

Hà Nội và TP.HCM cần làm gì để phát triển đô thị thông minh?

Tìm hiểu thêm https://qov.vn