Bộ Tài chính nói về tình trạng thất thoát tiền nhà nước do bán đất công

Vừa qua có nhiều vụ việc bị đưa ra xử lý, đặc trưng là liên quan đến nhà, đất công. Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, lý do của hiện trạng này chủ yếu là do trách nhiệm của 1 số cơ quan, đơn vị có tài sản và 1 số cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đây là nội dung thảo luận của ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) có báo chí.

Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. Xin ông cho biết các kết quả vượt bậc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công các năm qua là gì?

Ông Trần Đức Thắng: Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008, hằng năm, Bộ Tài chính đều báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước. Tổng hợp 1 số báo cáo đấy cho thấy, công tác quản lý tài sản công thời gian vừa qua đã đạt được các kết quả quan trọng.

Một là, Bộ Tài chính đã từng bước đã đi vào hoạt động pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong GĐ từ năm 2009 đến nay Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 1 Luật, 26 Nghị định của Chính phủ, 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính đã ban hành 42 Thông tư về quản lý, sử dụng tài sản công.

Hai là, công tác quản lý, sử dụng tài sản công ở khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản của 1 số dự án sử dụng vốn nhà nước đã từng bước đi vào nề nếp. Hiện tượng sử dụng xe 4 phân phốih công sai mục đích, đi lễ chùa, sử dụng vào mục đích cá nhân, hiện trạng cho vay, cho thuê, sử dụng tài sản vào kinh doanh không đúng quy định đã giảm đáng kể.

Ba là, cơ quan quản lý đã tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, xe 4 phân phốih để chắc chắn quản lý, sử dụng theo nguyên tắc, định mức, phần dôi dư được bố trí điều chuyển để phục vụ cho 1 số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có tài sản hoặc xử lý phân phối, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Bốn là, đã thực hiện phân định tài sản công do Trung ương quản lý và tài sản công do địa phương quản lý. Tài sản do cấp nào quản lý thì cấp đấy chọn lọc việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản. Bộ Tài chính thực hiện tính năng quản lý nhà nước đối có tài sản công ở khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản của 1 số dự án sử dụng vốn nhà nước, quản lý tài chính đối có 1 số tài sản khác. Việc quản lý nhà nước đối có đất đai, tài nguyên, tài sản hạ tầng do 1 số bộ chuyên ngành thực hiện. Việc định giá tài sản công là đất đai thực hiện theo pháp luật về đất đai và giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc xác định giá đất do 1 số cơ quan tính năng của địa phương xác định và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chọn lọc. Việc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản.

Vừa qua có nhiều vụ việc bị đưa ra xử lý, đặc trưng là liên quan đến nhà, đất công, cho thấy công tác này vẫn còn các tồn ở, thất thoát, lãng phí, ông phân tích hiện trạng này thế nào?

Ông Trần Đức Thắng: Đất đai là 1 loại tài sản công theo quy định ở Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 chỉ điều chỉnh các nguyên tắc chung trong quản lý, khai thác nguồn lực tài chính đối có đất đai và Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Chính phủ thi công 1 số văn bản quy định về chính sách phân phối hàng tài chính đối có đất đai như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 1 số khoản thuế, phí, lệ phí về đất đai. Như vậy, 1 số nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện 1 số quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn, thế chấp… được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai thuộc trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, 1 số tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Riêng đối có nhà, đất ở khu vực hành chính sự nghiệp, đấy là cơ sở vật chất được sử dụng cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Do vậy, các tài sản này được quản lý theo nguyên tắc, định mức, công năng, mục đích sử dụng. Tuy nhiên, do 1 số nhân tố lịch sử và sự 1 sốh tân về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trong quá trình sử dụng đã dẫn đến 1 số trường hợp thừa, thiếu, không còn nhu cầu sử dụng. Khi đấy, tài sản sẽ được xử lý theo 1 số hình thức thu hồi, điều chuyển, phân phối. Đối có các tài sản đã hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng không sửa chữa được thì thanh lý. Khi phân phối, chuyển nhượng phải thực hiện theo cơ chế phân khúc (chủ yếu thông qua hình thức đấu giá). Việc phân phối chỉ định chỉ được thực hiện trong 1 số trường hợp và về căn bản, 1 số trường hợp này đều phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc. Giá phân phối nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chọn lọc chắc chắn thích hợp có giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên phân khúc và giá trị phân tích lại đối có tài sản trên đất. Phương pháp xác định giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tổ chức đấu giá tài sản, 1 số đơn vị có nhà, đất thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Qua rà soát để thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý cho thấy căn bản 1 số cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, công năng của tài sản. Tuy nhiên, 1 số trường hợp còn bố trí làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở, cho thuê, cho vay không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng nhưng chưa trả lại Nhà nước… Qua kết quả sắp xếp nhà, đất (bao gồm cả đất của 1 số công ty nhà nước) đã thực hiện chuyển giao cho địa phương 621 cơ sở nhà, đất; thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê, cho vay, liên doanh, liên kết không đúng quy định trên 100 cơ sở nhà, đất…

Tuy nhiên, vừa qua chúng ta đã phát hiện 1 số trường hợp chọn lọc phân phối, chuyển nhượng tài sản chưa đúng thẩm quyền, hình thức xử lý, việc xác định giá phân phối chưa thích hợp có quy định, gây thất thoát, lãng phí. Theo tôi, lý do của hiện trạng này chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện của 1 số cơ quan, đơn vị có tài sản và 1 số cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vậy, biện pháp nào để khắc phục hiện trạng nêu trên, thưa ông?

Ông Trần Đức Thắng: Để khắc phục hiện trạng nêu trên phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Bên cạnh 1 số biện pháp đã và đang thực hiện trong thời gian vừa qua, cần tập trung vào 1 số biện pháp như: Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và 1 số văn bản giải đáp thi hành; thi công Hệ thống chuyển nhượng điện tử về tài sản công để thực hiện 1 số chuyển nhượng xử lý tài sản qua hệ thống này; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát. Ngoài ra, 1 số đơn vị có trách nhiệm cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh 1 số hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán này phải được thực hiện ngay từ 1 số khâu để phòng ngừa sai phạm; tăng cường Bên cạnh đấy công tác giám sát của cộng đồng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phân tích để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng xác định rõ hành vi, nâng cao mức phạt để răn đe, xử lý nghiêm 1 số trường hợp vi phạm. Riêng về đất đai, tôi cho rằng cần đẩy mạnh thực hiện đấu giá trong giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, xử lý nhà, đất thuộc có Nhà nước ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty nhà nước… Ngoài việc đã đi vào hoạt động pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì 1 số bộ, cơ quan Trung ương có liên quan như Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng phải rà soát lại hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công để sửa đổi cho thích hợp, chắc chắn đồng bộ, tránh chồng chéo: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá, Luật Nhà ở… Cuối cộng, quan trọng là cần nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để quản lý toàn bộ 1 số tài sản công được quy định ở Luật; thi công hệ thống chuyển nhượng về tài sản công để thực hiện 1 số chuyển nhượng về tài sản (như phân phối, chuyển nhượng, cho thuê tài sản…).

Trục lợi đất công ở TPHCM: Mạnh ai nấy đượcTìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về 1 số quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN