Chính phủ thống nhất làm một số đoạn cao tốc Bắc – Nam

Chính phủ đề nghị việc đầu tư dự án phải bảo đảm qui định công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về dự án xây dựng 1 số đoạn đường bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông GĐ 2017 – 2020.

Theo đây, Chính phủ thông qua 1 số đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai dự án nói trên, trong đây đề nghị phải bảo đảm qui định công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Chọn nhà đầu tư phải qua đấu thầu

Nghị quyết nêu rõ: sử dụng vốn Nhà nước để thực hiện các hạng mục công việc do cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện; vốn Nhà nước phải được quản lý nghiêm ngặt thích hợp có quy định pháp luật.

Trong đây sẽ chi cho công tác giải đáp trong GĐ dự trù dự án, kiến trúc kỹ thuật, dự toán, giải đáp chuyển nhượng, giải đáp kiểm định chất lượng trong quá trình xây dựng của cơ quan nhà nước; chi phí của Ban quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí giải phóng mặt bằng, tái an cư và các chi phí khác thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hỗ trợ 1 phần chi phí xây dựng công trình để chắc chắn tính khả thi về tài chính; mức hỗ trợ sẽ được tính toán cụ thể trên cơ sở phương án tài chính của từng dự án.

Chính phủ đề nghị triển khai lập, phê duyệt kiến trúc kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư và phương án tài chính trong hồ sơ mời thầu đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư để kiểm soát nghiêm ngặt hơn chi phí đầu tư. Việc chọn lọc nhà đầu tư phải qua đấu thầu; trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển sẽ báo cáo Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vào dự thảo hợp đồng dự án trong hồ sơ mời thầu chọn lọc nhà đầu tư quy định “Nhà đầu tư vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau 6 tháng không ký được hợp đồng tín dụng có ngân hàng, tổ chức tín dụng đủ phần vốn vay theo quy định để triển khai dự án; cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và hợp đồng hết hiệu lực”. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất biện pháp xử lý.

Theo Nghị quyết, bổ sung dự án đường bộ xa lộ Bắc – Nam phía Đông vào danh mục các công trình, dự án trọng tâm ngành giao thông; Thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàm phán, thực hiện dự án gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và địa phương nơi có dự án đi qua, có mời thêm 1 số chuyên gia nếu cần thiết.

Dừng việc chỉ định Bitexco là nhà đầu tư dự án Phan Thiết – Dầu Giây

Đối có dự án Phan Thiết – Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ chọn lọc dừng triển khai Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án xa lộ Dầu Giây – Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco là Nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án. Giao Bộ Giao thông Vận tải thông báo có Ngân hàng Thế giới.

Bộ Giao thông Vận tải giao Bitexco tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trước đây.

Bên cạnh đây, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí dự trù dự án và chi phí thời cơ cho Công ty Bitexco, đàm phán có Công ty Bitexco theo 2 phương án sau để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc: Phương án 1 – Công ty Bitexco không tiếp tục tham dự đầu tư dự án: Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án để chi trả chi phí dự trù dự án và khoản chi phí thời cơ cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi được phê duyệt.

Phương án 2 – Công ty Bitexco tham dự đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư: Công ty Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định ở Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chi phí dự trù dự án nằm trong chi phí đầu tư của dự án và được chi trả bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư.

Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải căn cứ diện tích từng dự án thành phần, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đối có phần vốn đầu tư của Nhà nước tham dự thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chọn lọc trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp có các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành văn bản quy định quy trình quyết toán hợp đồng đối có nhà đầu tư; cộng có Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kỹ, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.

Ngân hàng Nhà nước được giao ban hành văn bản giải đáp các điều kiện cụ thể để nhà đầu tư các dự án được tiếp cận, cung cấp vốn tín dụng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chọn lọc các vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, phối hợp Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xác định vốn lưu động trong tổng vốn đầu tư dự án. Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về mức lợi nhuận trên phần vốn chủ có của nhà đầu tư; giải đáp chi trả vốn Nhà nước tham dự thực hiện dự án PPP, quyết toán công trình dự án đã đi vào hoạt động.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo phân tách tác động môi trường và khung chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, cung cấp công đoạn các dự án. Chủ tịch UBND các tỉnh, đô thị có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cung cấp công đoạn các dự án.

Không “xin-cho” khi làm xa lộ Bắc – Nam

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN