Bộ Tài chính đề nghị sửa quy định về tạm ứng hợp đồng xây dựng

Mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng phải được phân định rõ theo từng năm và tổng mức tạm ứng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết…

Đối với hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị quy định vốn tạm ứng trong năm phải thích hợp với có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao cho dự án địa ốc.

Đây là chủ kiến đóng góp của Bộ Tài chính đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Hợp đồng xây.

Theo đó, cơ quan này kiến nghị sửa đổi quy định về tạm ứng hợp đồng xây theo hướng mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận chính xác trong hợp đồng và phải thích hợp với phân kỳ đầu tư dự án địa ốc, công đoạn thực hiện hợp đồng và khối lượng thực hiện từng năm.

Mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng được phân định rõ theo từng năm thích hợp với công đoạn thực hiện hợp đồng trong năm tương ứng.

Đồng thời, tổng mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp đặc trưng cần tạm ứng ở mức cao hơn thì phải được Người có thẩm quyền chọn lọc đầu tư cho phép.

Như vậy, nếu so với quy định cũ là được tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng thì đề xuất của Bộ Tài chính đã giảm 20%.

Bộ Tài chính cho thấy, kiến nghị này nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn tạm ứng, giảm hiện trạng chỉ chiếm dụng vốn suốt trong quãng các bước thực hiện dự án địa ốc, gắn việc tạm ứng vốn thích hợp với công đoạn thực hiện hợp đồng hằng năm.

Ngoài ra, riêng đối với dự án địa ốc sử dụng ngân sách nhà nước, do có kế hoạch vốn không hoàn toàn tương thích với công đoạn thực hiện dự án địa ốc do phải thích hợp với cân đối ngân sách nhà nước hằng năm, theo đó ngoài việc căn cứ vào công đoạn thực hiện còn phải căn cứ vào có kế hoạch vốn được bố trí trong năm.

Do vậy, đối với hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị quy định vốn tạm ứng trong năm phải thích hợp với có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao cho dự án địa ốc.

“Đồng thời, không nên quy định mức tạm ứng tối thiểu đối với các hợp đồng thực hiện dự án địa ốc sử dụng ngân sách nhà nước”, cơ quan này cho thấy.

Nhóm chủ kiến thứ hai của Bộ Tài chính liên quan về việc thu hồi tạm ứng. Theo đó, cơ quan này kiến nghị quy định vốn tạm ứng phải được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng đã đi vào hoạt động của hợp đồng.

Mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định chính xác trong hợp đồng và chắc chắn thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng đã đi vào hoạt động) đạt 80% giá trị hợp đồng trừ trường hợp đã được người có thẩm quyền chọn lọc đầu tư cho phép tạm ứng ở mức cao hơn 80% giá trị hợp đồng.

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị vốn tạm ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

Trường hợp chủ đầu tư chưa thu hồi, Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị chủ đầu tư thu hồi của nhà thầu hoặc đề nghị chủ đầu tư đề nghị tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh khi nhà thầu vi phạm cam đoan với chủ đầu tư về việc sử dụng vốn tạm ứng.

“Quy định này sẽ làm tăng trách nhiệm đối với các đơn vị sử dụng vốn tạm ứng nguồn ngân sách nhà nước, góp phần giảm số dư tạm ứng lớn và kéo dài qua nhiều năm tại Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính nhận định.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN